Πρότυπος Διαγνωστική Ιατρική Ι.Κ.Ε.

Σκοπός της εταιρείας είναι η παροχή πάσης φύσεως ιατρικών υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.), καθώς και ειδικότερα η διενέργεια εξετάσεων διαγνωστικής ιατρικής σε βιολογικά υλικά σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και δεοντολογίας και κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο, σε χώρο αυτοτελή και ανεξάρτητο από κάθε άλλη δραστηριότητα της εταιρείας.

Δημοσιεύσεις

Στοιχεία Εταιρείας

Επωνυμία: ΠΡΟΤΥΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός Τίτλος: ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Ι.Κ.Ε.
Νομική Μορφή: Ι.Κ.Ε.
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 146102501000
Κωδικός Αριθμός Καταχώρησης: 146102501000
Αριθμός Μητρώου Επιμελητηρίου: 314629
Επιμελητήριο: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου: 800974712

Επικοινωνία

Διεύθυνση

Λ. Λαυρίου 41
Παλλήνη, 15351

Τηλέφωνο

(+30) 210 66 57 904

Φόρμα Επικοινωνίας